XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX969 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 K0CKS XLX Reflector  /  Service uptime: 18 days 23:36:08
Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
Month RX TX Avg Rx Avg TX
k9wng@k0cks.com